СТАТУТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРПСКЕ

СТАТУТ

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРПСКЕ – СПС

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Социјалистичка партија Српске – СПС (у даљем тексту СПС) је самостална, демократска политичка организација грађана који прихватају и остварују Програм, Статут и друге опште акте СПС-а.

Подручје дјеловања СПС-а је на територији Републике Српске и у Босни и Херцеговини.

Члан 2.

Програмске циљеве СПС ће остваривати организованим и јавним радом својих органа и појединачном активношћу чланова, учешћем на изборима за органе власти на свим нивоима и другим облицима дјеловања.

Члан 3.

Статутом СПС-а уређују се:

 1. назив, сједиште, симболи и печат СПС-а;
 2. заступање и представљање;
 3. програмски циљеви и задаци;
 4. чланство у СПС-у;
 5. унутрашњи односи и организација;
 6. органи СПС-а;
 7. одлучивање и избори;
 8. посебни облици организовања;
 9. начин стицања, коришћења и располагања средствима партије;
 10. удруживање СПС-а у савезе и међународне организације;
 11. престанак рада;
 12. организација рада посланичких и одборничких клубова;
 13. измјене и допуне Статута;
 14. прелазне и завршне одредбе.

Термини који су у овом Статуту изражени у мушком роду подразумијевају мушки и женски род лица на које се односе.

НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ, СИМБОЛИ И ПЕЧАТ

Члан 4.

Назив партије је Социјалистичка партија Српске – СПС.

Скраћени назив Социјалистичке партије Српске – СПС је СПС.

Назив који се може користити у изборним процесима је СПС – Социјалистичка партија Српске – Горан Селак.

Члан 5.

Сједиште Социјалистичке партије Српске – СПС је у Бањалуци, улица Јована Дучића 25, Република Српска, Босна и Херцеговина.

Члан 6.

СПС има печат кружног облика, промјера 30 милиметара и штамбиљ правоугаоног облика дужине 40 и ширине 20 милиметара.

На печату Социјалистичке партије Српске – СПС, испод унутрашњег обода кружнице, у виду концентричних кругова, исписан је ћириличним и латиничним писмом сљедећи текст: Социјалистичка партија Српске – СПС, назив органа СПС-а који посједује печат и сједиште органа СПС-а.

Знак Партије се налази у средини печата.

Штамбиљ Социјалистичке партије Српске – СПС садржи исти текст као и печат СПС-а са додатном ознаком за број и датум.

Члан 7.

Застава Социјалистичке партије Српске – СПС је црвене или бијеле боје, а у чијој се средини налази знак СПС-а који заузима једну четвртину површине заставе.

Члан 8.

Знак Социјалистичке партије Српске – СПС је скраћени назив партије – СПС. Горња линија слова П је представљена у облику српске тробојке која својим изгледом симболизује крило орла, а потврђује идеолошку опредјељеност СПС-а да уз вриједности социјалистичке доктрине, заступа интереса српског народа на просторима Републике Српске.

Логотип СПС садржи знак партије и испод пун назив „Социјалистичка партија Српске – СПС“.

Промјену знака и логотипа знака СПС-а предлаже Предсједништво, а усваја Главни одбор.

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 9.

Социјалистичку партију Српске – СПС заступа и представља предсједник Социјалистичке партије Српске – СПС. У случају спријечености и док трају разлози за исту, Предсједник СПС-а може овластити лице које ће заступати СПС.

ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 10.

Циљеви и задаци СПС-а су:

 1. поштовање, уважавање и промовисање људских права и слобода грађана независно од њиховог политичког увјерења, вјерске и националне припадности и материјалног стања;
 2. очување Општег оквирног споразума за мир у БиХ и права српског конститутивног народа у БиХ;
 3. очување статуса Републике Српске као равноправног ентитета у БиХ;
 4. посвећеност очувању мира и стабилности и изградњи демократског друштва и суживота међу народима;
 5. развијање и јачање односа са Републиком Србијом на основу Споразума о специјалним и паралелним везама Републике Српске и Републике Србије;
 6. борба за демократску и правну државу у којој ће се сви процеси одвијати у складу са владавином права;
 7. борба против свих видова корупције;
 8. заштита права радника, перманентно побољшавање положаја свих запослених, сарадња са радничким удружењима и представницима ради унапријеђења права и положаја радника;
 9. обезбјеђивање услова за квалитетан живот и останак младих људи у Републици Српској, који подразумијевају најприје квалитетно школство и образовање и могућност запослења;
 10. отварање нових радних мјеста, развој приватног сектора и привреде;
 11. демографска обнова становништва и реализација мјера популационе политике;
 12. повећавање пензија, плата и других буџетских примања и константна брига о старијим лицима;
 13. борба за социјално праведно друштво у којем сваки грађанин има једнаке могућности и услове за успјех и остваривање личних амбиција;
 14. економски просперитет друштва, раст бруто домаћег производа, заштита домаће производње и потрошача у складу са механизмима социјално одговорне државе;
 15. заштита законских права бораца, породица палих и несталих бораца и цивила, војних инвалида, и других социјално осјетљивих категорија;
 16. заштита права радника и малих акционара, поштовање колективних уговора, заштита права и положаја земљорадника и незапослених лица, ђака и студената и свих других људи који живе од сопственог рада;
 17. подстицање и развијање стваралаштва, општег културног развоја, стварањe и заштитa материјалног и нематеријалног богатства;
 18. заштита животне средине, очување природних љепота и обезбјеђивање здраве околине будућим генерацијама;
 19. заштита породице, породичних вриједности и равноправности полова;
 20. изградња друштва на темељима непролазнх вриједности и идејама слободе, једнакости и солидарности;
 21. стварање услова за потпуну и квалитетну здравствену заштиту свих грађана.

Члан 11.

Програмске циљеве и задатке СПС ће остваривати:

 1. политичком борбом за слободу, једнакост и заштиту свих грађана од било каквих принуда, те елиминисањем свих облика политичке диктатуре, тираније или деспотизма;
 2. политичком борбом против привилегија за појединце, групе и одређене слојеве друштва;
 3. онемогућавањем и укидањем сваког монопола моћи у друштву и стварањем предуслова да сваки појединац, у складу са својим склоностима и могућностима, развија стваралачке способности;
 4. сарадњом са другим партијама социјалистичке, социјалдемократске и демократске оријентације у Републици Српској и БиХ, региону, Европи и свијету,  а нарочито јачањем властите одговорности и раду у блоку љевице;
 5. развијањем демократских односа у земљи сталном комуникацијом чланства и руководства СПС-а, комуникацијом руководства различитих нивоа власти и политичких партија, као и између народа и власти.

ЧЛАНСТВО У СПС-у

Члан 12.

Учлањење у СПС је добровољно.

Члан СПС-а може постати свако пунољетно лице које није члан друге политичке партије, а које прихвата Програм и Статут СПС-а и које изражава слободну вољу да ће испуњавати и проводити политике и циљеве СПС-а. Учлањењем у СПС престаје члансто у ранијој партији.

Члан 13.

Кандидат за члана СПС-а потписује приступницу и подноси је у мјесни, општински или градски одбор.

Општински или градски одбор СПС-а дужан је да у року од 30 дана од дана пријема приступнице, донесе одлуку о пријему кандидата у чланство СПС-а, уручи му чланску карту и упозна га са Статутом и Програмом СПС-а. Уколико у прописаном року одбор не донесе одлуку о пријему кандидата у чланство СПС-а сматраће се да је потписник приступнице  пуноправан члан СПС-а.

Ако је приступницу поднио кандидат који је био на руководећим функцијама у другим политичким партијама или је био искључен из СПС-а, одлуку о пријему кандидата у чланство СПС-а доноси Предсједник СПС-а, након што саслуша мишљење органа СПС-а из мјеста одакле кандидат потиче.

Одлука Предсједника СПС-а  је коначна.

Члан 14.

Изузетно, Предсједник СПС-а и Предсједништво СПС-а имају право да непосредно изврше пријем у чланство СПС-а лица која се не могу везати ни за једну мјесну организацију, а која бораве ван граница БиХ и у мјесту боравка раде на остваривању програмских циљева СПС-а или дјеловању СПС-а ван граница БиХ.

Чланови СПС-а, из претходног става, нису везани ни за једну организацију СПС-а, те њихов рад и активности координише и прати Предсједништво СПС-а.

Члан 15.

Чланови Социјалистичке партије Српске – СПС не могу бити чланови других партија.

Члан 16.

Члан Партије добија чланску карту коју издаје Секретаријат СПС-а, а уручује општински или градски одбор.

Изглед, облик и садржај чланске карте утврђује Предсједништво партије.

Члан 17.

Права члана Социјалистичке партије Српске – СПС су:

 1. да бира и да буде биран у органе СПС-а;
 2. да буде кандидат СПС-а за представничке и извршне органе власти;
 3. да учествује у креирању и остваривању политика СПС-а;
 4. да покреће иницијативе у оквиру рада СПС-а и њених органа;
 5. да буде информисан о свим активностима и одлукама органа СПС-а и да те одлуке спроводи;
 6. да слободно изражава и брани, на свим нивоима организовања СПС-а, сопствена мишљења и ставове који су другачији од већинских, а који се формирају у појединим случајевима;
 7. да самостално истиче своју кандидатуру у складу са статутарним нормама;
 8. да учествује у партијском раду на свим нивоима организовања и да предлаже закључке, ставове, одлуке и друге акте СПС-а.

Члан Социјалистичке партије ужива пуну заштиту и слободу изражавања свог националног и вјерског идентитета. Кандидате за избор у органе СПС-а предлажу и органи СПС-а.

Члан 18.

Дужности члана Социјалистичке партије Српске – СПС су:

 1. да поштује Програм и Статут СПС-а;
 2. да се залаже и активно ради на остваривању програмских циљева СПС-а и оспособљава се за политичко дјеловање;
 3. да чува и јача углед СПС-а и њених органа;
 4. да проводи одлуке и друге акте органа СПС-а;
 5. да се на свим нивоима организовања СПС-а залаже за пуно поштовање демократских начела, правила и статутарних норми у раду органа и организација Социјалистичке партије Српске;
 6. да придобија подршку грађана за изборни програм и кандидате СПС-а, да активно учествује у кампањама и да својим преданим радом придобија нове чланове за СПС;
 7. да редовно плаћа партијску чланарину, као и допринос утврђен одлуком Главног одбора СПС-а;
 8. да благовремено обавијести мјесну организацију о промјени пребивалишта.

Члан 19.

Члан који није платио чланарину или стратешку чланарину за шест или више мјесеци не може бити кандидат за партијске функције од мјесног до Главног одбора нити кандидат за одборника, посланика, делегата, као и кандидат за друге функције у општини, граду, Републици Српској  и Босни и Херцеговини.

Општински и градски одбори СПС-а обавезни су да сваких шест мјесеци разматрају извјештај о плаћању чланарине и стратешке чланарине и достављају га Секретаријату СПС-а.

Члан 20.

СПС води евиденцију чланства.

Евиденција чланства СПС-а води се на нивоу СПС-а, градских, општинских и  мјесних организација СПС-а.

База података о чланству у СПС-у води се у Секретаријату СПС-а.

Упутство о начину вођења евиденције чланства и о садржају образаца на којима се води евиденција доноси Предсједништво СПС-а.

Члан 21.

Главни одбор СПС-а утврђује висину чланарине и стратешке чланарине на приједлог Предсједништва СПС-а.

Приликом одређивања износа чланарине и стратешке чланарине, Главни одбор  СПС-а одређује и начин плаћања чланарине (годишње или мјесечно).

Упуство о начину прикупљања чланарине и стратешке чланарине доноси Предсједништво  СПС-а.

Члан 22.

Чланство у Социјалистичкој партији Српске – СПС престаје:

 1. брисањем из евиденције;
 2. иступањем из чланства;
 3. искључењем из СПС-а;
 4. усљед смрти.

Члан СПС-а биће избрисан из евиденције уколико више од годину дана нема контаката са мјесном организацијом, а мјесну или општинску организацију није обавијестио о разлозима напуштања СПС-а.

Члан СПС-а може слободно иступити из чланства СПС-а.

Члан СПС-а може бити искључен из СПС-а:

 1. ако грубо крши Програм и Статут СПС-а, ако својим иступањем поступа супротно одлукама органа СПС-а, односно ако својим понашањем тешко нарушава углед чланова и органа СПС-а;
 2. ако не извршава одлуке и друге акте органа СПС-а на шта је обавезан по Статуту СПС-а;
 3. ако члан СПС-а, који је изабран са листе СПС-а, не прихвата сугестије и упутства надлежних органа СПС-а.

Одлуку о искључењу доноси Предсједник СПС-а, који може затражити и мишљење матичног одбора лица на које се одлука односи. Одлука о искључењу садржи образложење, разлоге искључења и поуку о правном лијеку.

Члан 23.

Искључени члан може поднијети жалбу Статутарној комисији СПС-а.

Одлуке Статутарне комисије су коначне. На коначну одлуку Статутарне комисије  члан може поднијети апелацију Конгресу СПС-а у року од 30 дана од дана пријема исте.

До доношења одлуке Конгреса, по поднесеној апелацији, чланство искљученом члану у СПС-у мирује.

УНУТРАШЊИ ОДНОСИ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 24.

Односи у Социјалистичкој партији Српске – СПС заснивају се на начелима демократије, слободе, иницијативе чланова, равноправности и међусобном уважавању, сталном и отвореном дијалогу, толеранцији, тајном гласању, одговорности руководстава према чланству и поштовању и извршавању демократски усвојених одлука.

Сваки члан има права да унутар СПС-а  слободно изражава своје мишљење, покреће иницијативе и да предлаже одлуке. Органи и организација СПС-а обавезна је да разматра њихове приједлоге, примједбе, ставове и иницијативе.

Право је члана да затражи преиспитивање усвојених одлука или ставова са којима се не слаже, за које сматра да их треба промијенити, али је дужан да исте проводи док су на снази.

За слободно изнесено мишљење, приједлог или иницијативу у СПС-у, односно њеном руководећем  органу, члан не може сносити посљедице, осим када грубо и неодговорно нарушава углед и руши ауторитет СПС-а.

Члан 25.

Јединство СПС-а обезбјеђује се и испољава на начелима поштовања Програма и Статута СПС-а  од стране свих чланова, организација и органа СПС-а.

Спровођење  политика СПС-а и одлука Главног одбора, Предсједништва, Предсједничког колегијума, Предсједника и других органа обавезно је за све чланове и органе СПС-а.

Члан 26.

Мањина која се формира у СПС-у поводом одређених питања, представља израз демократских односа у СПС-у. Став мањине треба да се чује, а одлуке већине поштују.

Мањина у оквиру СПС-а подстиче унутрашњу дебату и критичком анализом, иницијативама и алтернативама доприноси развоју Програма и активностима СПС-а.

Чланови СПС-а, чији приједлог не прихвата већина чланова организације или органа чији су чланови, не могу у јавности представљати своје мишљење као став СПС-а.

Члан 27.

СПС се организује у мјесној заједници, општини, граду, Републици Српској и Федерацији БиХ.

Локални органи СПС-а

Члан 28.

Органи СПС-а у општини/граду су:

 1. општинска/градска изборна скупштина;
 2. општински/градски одбор;
 3. предсједништво општинског/градског одбора;
 4. предсједник општинског/градског одбора;
 5. надзорна комисија;
 6. мјесна организација.

Члан 29.

Општинска/градска изборна скупштина сазива се сваке четири године.

Општинску/градску изборну скупштину чине делегати изабрани у мјесним организацијама СПС-а, сразмјерно броју чланова мјесне организације и резултатима оствареним на претходним изборима између два Конгреса, те чланови општинског/градског одбора и надзорне комисије.

Општинска/градска изборна скупштина:

 1. усваја програм рада општинског/градског одбора за наредне четири године;
 2. разматра и усваја извјештај о раду општинског/градског одбора и надзорне комисије;
 3. бира чланове општинског/градског одбора у складу са Правилником о изборима у СПС-у и приједлогом Предсједништва или Предсједника СПС-а;
 4. бира чланове надзорне комисије;
 5. утврђује и друга питања од значаја за рад СПС-а.

Ванредна општинска/градска изборна скупштина сазива се одлуком општинског/градског одбора натполовичном већином свих чланова, а на приједлог једне трећине мјесних организација или једне трећине чланова општинских/градских одбора, те одлуком Предсједништва или Предсједника СПС-а.

Члан 30.

Делегати за општинску, односно градску изборну скупштину бирају се по критеријуму и на начин утврђен Правилником о изборима у СПС-у који доноси Главни одбор.

Члан 31.

Општински/градски одбори су највиши органи организација СПС-а између двије  изборне скупштине.

Број и избор чланова општинског/градског одбора својом одлуком утврђује изборна скупштина, а у складу са Правилником о изборима у СПС-у и приједлогом Предсједништва или Предсједника СПС-а.

Мандат чланова одбора траје четири године.

Првом конститутивном сједницом одбора, до избора предсједника, руководи пресједавајући изборне скупштине или најстарији члан одбора.

Радом одбора руководи предсједник, а у његовој одсутности потпредсједник.

Рад предсједника, потпредсједника и секретара, као и задужење чланова одбора, ближе се регулише пословником о раду одбора.

Члан 32.

Општински/градски одбори:

 1. бирају предсједника одбора након прибављене сагласности Предсједника СПС-а;
 2. бирају до 3 потпредсједника одбора, секретара одбора и чланове Предсједништва;
 3. руководе организацијом СПС-а у општини и граду;
 4. утврђују политичке ставове и организују активности ради остваривања програмских задатака партије у општини и граду;
 5. именују градски/општински изборни штаб;
 6. бирају делегате за редовни Конгрес СПС-а;
 7. попуњавају одборе кооптирањем до једне петине чланова;
 8. утврђују кандидате СПС-а за органе власти на нивоу општине и града;
 9. ускраћују подршку кадровима СПС-а именованим у органима власти и органима СПС-а на нивоу општине/града, уколико не спроводе утврђене политике СПС-а;
 10. обављају активности у складу са ставовима и политичким опредјељењима изборне скупштине;
 11. могу формирати рејонске одборе, или друге организационе облике ради функционалности;
 12. обавља савјетодавне послове у вези са кадровском политиком;
 13. најмање једном годишње анализирају рад одборника у скупштинама општина и градова и рад извршних функционера на локалном нивоу;
 14. усваја финансијски план и финансијски извјештај;

Општински/градски одбори састају се најмање четири пута годишње. На сједнице одбора позивају се чланови органа СПС-а из те организације, без права одлучивања.

Члан 33.

Предсједник СПС-а може након темељне расправе, указивања на политички неприхватљива понашања и поступке и јавне опомене, распустити општински/градски одбор СПС-а, ако је дошло до нарушавања програмских принципа и статутарних одредаба и ако је наступила штета по углед и интерес СПС-а.

Након распуштања одбора Предсједник СПС-а покреће поступак за формирање новог одбора.

Предсједник СПС-а, уколико то конкретне околности захтјевају, у појединим организацијама СПС-а може именовати привремено руководство (повјереништво или неко друго координационо тијело).

Број и састав чланова органа из става 3. овог члана, његови задаци и овлашћења, биће ближе регулисани посебном одлуком Предсједнка СПС-а.

Члан 34.

Ради ефикаснијег остваривања политика СПС-а, оцјењивања и унапређивања  рада организација и органа СПС-а у општини, граду и регији, могу се организовати савјетовања.

Члан 35.

Општински/градски одбор бира Предсједништво одбора.

Предсједништво општинског/градског одбора:

 1. припрема сједнице одбора и спроводи одлуке одбора;
 2. организује текуће политичке активности;
 3. организује информисање и маркетинг ради представљања рада СПС-а  у општини/граду;
 4. прати и координише рад са одборницима и члановима СПС-а који обављају руководеће функције у општини/граду;
 5. води кадровску политику;
 6. подстиче омасовљење СПС-а у општини/граду;
 7. организује прикупљање чланарине, усваја финансијске планове и брине се о њиховој реализацији.

Број  чланова Предсједништва општинског/градског одбора утврђује општински/градски одбор.

Чланови Предсједништва општинског/градског одбора по функцији су: предсједник ОО/ГО, потпредсједник-ци, предсједник Форума младих, предсједница Форума жена и секретар општинског/градског одбора. Предсједништво општинског/градског одбора одговара за свој рад одбору који их је изабрао.

Радом Предсједништва општинског/градског одбора предсједава предсједник општинског/градског одбора.

Члан 36.

Предсједник општинског/градског одбора предсједава сједницама општинског/градског одбора и сједницама предсједништва одбора, а за свој рад одговоран је одбору који га је изабрао.

Члан 37.

Надзорна комисија састоји се од предсједника и два члана.

Надзорна комисија:

 1. контролише материјално – финансијско пословање одбора;
 2. подноси извјештај једном годишње општинском/градском одбору, а општинској/градској скупштини подноси детаљан извјештај сваке четири године.

Чланови надзорне комисије не могу бити чланови других органа СПС-а.

Члан 38.

Основни вид организовања СПС-а  је мјесна организација.

Мјесна организација СПС-а се оснива у мјесној заједници, дијелу мјесне заједнице, сеоском и градском насељу или дијелу насеља.

Мјесна организација може се основати ако има најмање три члана уз сагласност општинског/градског одбора којем мјесна организација припада.

Мјесна организација може бити подијељена у више секција, према броју гласачких кутија, уз сагласност већине чланова мјесне организације и одобрења општинског/градског одбора.

Јединство рада и активност секције мјесне организације обезбјеђује сама мјесна организација и општински/градски одбор СПС-а.

Приликом одлучивања у мјесној организацији или њеној секцији, гласају само присутни чланови лично.

Члан 39

Секција броји од три до десет чланова секције.

Мјесна организација СПС-а која броји десет и више чланова бира мјесни одбор.

Мјесни одбор бира предсједника и секретара.

Мјесна организација СПС-а која нема десет чланова не бира мјесни одбор, већ само предсједника и секретара.

Члан 40.

Мјесне организације и њене секције, ако су формиране, обавезне су да својим непосредним политичким радом и дјеловањем у мјесној заједници, дијелу мјесне заједнице, сеоском, градском насељу или дијелу насеља, доприносе усвајању и провођењу задатака и циљева садржаних у Програму СПС-а.

Регионални одбори

Члан 41.

Главни одбор СПС-а доноси одлуку о формирању регионалних одбора којом утврђује њихову организацију, састав, права и дужности.

Регионални одбори за подручје Републике Српске формирају се на основу изборних јединица за Народну скупштину и један регионални одбор за цијело подручје Федерације БиХ.

Регионални одбори бирају предсједника, потпредсједника и секретара регионалног одбора.

ОРГАНИ СПС-а

Члан 42.

Органи Социјалистичке партије Српске су:

 1. Конгрес;
 2. Главни одбор;
 3. Предсједник;
 4. Предсједништво;
 5. Предсједнички колегијум;
 6. Секретаријат СПС;
 7. Статутарна комисија;
 8. Надзорна комисија.

Конгрес

Члан 43.

Конгрес је највиши орган Социјалистичке партије Српске – СПС и одржава се сваке четврте године.

Делегате Конгреса чине чланови органа СПС-а: Главни одбор, Предсједник, Предсједништво, Предсједнички колегијум, Статутарна комисија и Надзорна комисија, као и делегати изабрани у општинским/градским организацијама СПС-а у броју и на начин утврђен одлуком СПС-а.

Сазивање редовног Конгреса СПС-а мора се објавити најмање три мјесеца прије одржавања.

Члан 44.

Конгрес:

 1. усваја Програм и Статут СПС-а;
 2. усваја стратегије, декларације, резолуције и друге акте;
 3. утврђује основне политике СПС-а;
 4. разматра и усваја извештаје о раду органа СПС-а између два конгреса;
 5. бира Предсједника СПС-а већином од укупног броја делегата;
 6. бира и разрјешава чланове Главног одбора, Статутарне комисије и Надзорне комисије;
 7. разматра жалбе и приједлоге који су му упућени;
 8. усваја пословник о свом раду.

Члан 45.

Ванредни конгрес СПС-а сазива се одлуком Главног одбора донијетом натполовичном већином гласова свих чланова Главног одбора.

Сазивање Ванредног конгреса предлаже: Предсједник СПС-а, Предсједништво, Предсједнички колегијум или 1/3  чланова Главног одбора.

Ванредни конгрес сазива Главни одбор СПС-а најкасније 30 дана прије термина предвиђеног за његово одржавање.

За учеснике у раду Ванредног конгреса важе одредбе члана 43, став 2. овог Статута.

Предлагач Ванредног конгреса СПС-а обавезан је да предложи дневни ред и образложи потребу за одржавањем Ванредног конгреса.

Главни одбор

Члан 46.

Главни одбор је највиши орган СПС-а између два Конгреса. Главни одбор броји до 101 члана, од којих 83 бира Конгрес. У Главни одбор чланови се могу кооптирати.

Конгрес ће настојати да приликом избора Главног одбора општинске/градске организације СПС-а буду сразмјерно заступљене.

Мандат чланова Главног одбора траје четири године.

Члан 47.

Радом Главног одбора СПС-а руководи предсједник СПС-а, а Главни одбор:

 1. спроводи одлуке Kонгреса;
 2. утврђује приједлог Програма и Статута СПС-а, као и њихове измјене и допуне;
 3. дефинише, у складу са одлукама Конгреса, политике СПС-а између два Kонгреса;
 4. усклађује Статут СПС-а са законским прописима између два Конгреса, када то законски прописи налажу;
 5. усваја финансијски план и финанасијски извјештај;
 6. утврђује број, бира и разрјешава чланове Предсједништва СПС-а на приједлог Предсједника СПС-а;
 7. бира и разрјешава потпредсједникe СПС-а на приједлог предсједника СПС-а;
 8. верификује листе кандидата за посланике;
 9. образује стална и повремена радна тијела са конкретним задацима;
 10. на приједлог Предсједника СПС-а бира и разрјешава предсједника и чланове Политичког савјета;
 11. разматра и прима к знању извештај Надзорне комисије о контроли финансијског пословања;
 12. усваја изборни програм СПС-а, именује изборни штаб СПС-а и анализира резултате избора;
 13. утврђује облике сарадње СПС-а с другим партијама, доноси одлуку о учлањивању СПС у међународне организације, доноси одлуку о удруживању СПС у шире политичке савезе у земљи и иностранству;
 14. организује политичко и стручно усавршавање чланова и функционера и савјетовања ради консултовања о питањима од посебне важности за дјеловање СПС-а;
 15. утврђује чланарину СПС-а на приједлог Предсједништва;
 16. доноси пословник којим ближе регулише начин рада Главног одбора и задужења његових чланова, доноси правилник о организовању и раду организација СПС-а, доноси правилник о формирању организација СПС-а у иностранству;
 17. доноси одлуку о спровођењу избора у СПС-у, доноси правилник о изборима у СПС-у;
 18. доноси правилник о дисциплинском поступку;
 19. усваја знак и логотип СПС-а на приједлог Предсједништва;
 20. врши и друге послове утврђене Статутом и Пословником.
  Главни одбор састаје се најмање два пута годишње.

Члан 48.

Предсједници општинских и градских одбора СПС-а који немају представнике у Главном одбору, биће позивани на сједнице Главног одбора, без права одлучивања.

Предсједник СПС-а

Члан 49.

Предсједник СПС-а представља, заступа и руководи радом СПС-а. Мандат Предсједника траје четири године.

Избор и разрјешење Предсједникa СПС-а уређују се Статутом и Правилником о изборима СПС-а.

Кандидата за Предсједника СПС-а предлаже најмање трећина општинских/градских одбора СПС-а, а приједлог кандидата за Предсједника СПС-а доставља се Секретаријату СПС-а најмање 14 дана прије Конгреса СПС-а.

Члан 50.

Предсједник СПС-а:

 1. представља и заступа СПС и стара се о остваривању програмских задатака и циљева СПС-а;
 2. стара се о извршавању одлука Kонгреса, спроводи политику СПС-а у оквиру Програма, утврђује и износи политичке ставове СПС-а;
 3. предлаже Главном одбору кандидате за потпредсједнике СПС-а и кандидате за чланове Предсједништва СПС-а, а Предсједништву кандидата за Генералног секретара СПС-а;
 4. именује портпарола СПС-а;
 5. врши попуну чланова Главног одбора до једне петине;
 6. предлаже Главном одбору кандидате за чланове и кандидата за предсједника Политичког савјета;
 7. подноси извештај о раду СПС-а Kонгресу и Главном одбору;
 8. координише рад органа партије;
 9. координише односе Главног одбора и Предсједништва са Владом Републике Српске и посланичком групом или клубом посланика у Народној скупштини Републике Српске као и с предсједникoм Републике Српске и другим државним функционерима у БиХ уколико су бирани из редова СПС-а;
 10. сазива и предсједава сједницама Главног одбора, Предсједништва партије и Предсједничког колегијума;
 11. потврђује листе кандидата за Опште и Локалне изборе;
 12. предлаже Предсједништву кандидата за предсједника посланичког клуба или групе у Народној скупштини Републике Српске и Парламентарној скупштини БиХ;
 13. одлучује о коалиционом дјеловању и политикама СПС-а, потписује споразуме са другим партијама;
 14. предлаже политичке одлуке и документа Главном одбору;
 15. даје сагласност за кандидатуру и избор предсједника општинских и градских одбора СПС-а;
 16. у случају нарушених међуљудских односа и неповољне политичке ситуације може смијенити предсједника општинског/градског одбора, распустити одбор, или искључити члана партије, те именовати новог предсједника и чланове одбора или формирати повјереништво одбора;
 17. именује повјереништво СПС-а у локалним заједницама у којима СПС нема одбор, или је одбор распуштен;
 18. даје сагласност на доношење одлука и докумената Форума малдих, Форума жена и Савјета пензионера;
 19. доноси одлуку о појединачним исплатама и задужењима;
 20. даје пуномоћ за заступање СПС-а пред судом или другим органом;
 21. у случају ванредне околности може донијети одлуку из надлежности Главног одбора, коју исти на првој наредној сједни мора одобрити;
 22. може своја права и дужности ставити у стање мировања и овластити лице које ће га мијењати за вријеме мировања.

Потпредсједници СПС-а

Члан 51.

СПС има 3 потпредсједника које бира Главни одбор на приједлог Предсједника СПС-а.

Потпредсједници Партије:

 1. организују, прате и координишу рад у изборним јединицама, врше друге послове за које их задужи Предсједник, а за свој рад одговарају Предсједнику и Главном одбору;
 2. преузимају организационе и акционе мјере за усмјеравање свих кадрова и органа СПС-а у остваривању програмских циљева и јачању угледа СПС-а,
 3. организују, прате и координишу односе између органа СПС-а у областима за које су задужени,

Предсjедништво

Члан 52.

Предсједништво СПС-а је политички и извршни орган СПС-а. Кандидате за чланове Предсједништва предлаже Предсједник, а бира их Главни одбор.

Чланови Предсjедништва СПС-а по функцији су:

Предсjедник СПС-а;

Потпредсједници СПС-а;

Генерални секретар СПС-а;

Предсједник Форума младих СПС-а;

Предсједница Форума жена СПС-а;

Предсједник Политичког савјета.

Члан 53.

Предсједништво анализира и заузима опште политичке ставове између двије сједнице Главног одбора СПС-а.

Предсједништво:

 1. прати и анализира рад представника СПС-а на свим нивоима власти, заузима политичке ставове, покреће иницијативе и даје смјернице за рад других органа СПС-а;
 2. доноси одлуку о поновном пријему кандидата у чланство СПС-а;
 3. врши непосредан пријем кандидата у СПС који се не могу везати ни за једну мјесну организацију, а која бораве ван граница БиХ;
 4. утврђује изглед, облик и садржај чланске карте;
 5. доноси Упутство о начину и поступку вођења евиденција чланства у СПС;
 6. предлаже висину чланарине и стратешке чланарине Главном одбору;
 7. доноси Упутство о начину прикупљања чланарине и стратешке чланарине;
 8. доноси одлуку о сазивању ванредне градске односно општинске изборне скупштине;
 9. управља и располаже имовином СПС-а;
 10. предлаже образовање одбора и формирање иницијативних одбора и повјереништава;
 11. на приједлог Предсједника бира Генералног секретара СПС-а;
 12. доноси Правилник о начину спровођења политика СПС-а у посланичким клубовима и групама, и делегатским клубовима и групама;
 13. организује унутарпартијско информисање и медијско промовисање активности СПС-а;
 14. именује почасне предсједнике партије;
 15. спроводи текућу политичку активност СПС-а;
 16. доноси општа и друга акта у вези са организацијом и радом Секретаријата;
 17. оснива стручне одборе, бира и разрјешава предсједнике стручних одбора, који су задужени за специфичне и поједине политичке области;
 18. заузима ставове по извјештајима које функционери у законодавној и извршној власти о свом раду подносе Предсједништву;
 19. савјетује органе СПС-а у вези са кадровском политикуом и предлаже кандидате СПС-а за извршне и законодавне функције;
 20. именује изборни штаб и предсједника изборног штаба;
 21. бира и разрјешава предсједника Клуба посланика у Народној скупштини Републике Српске и Парламентарној скупштини БиХ;
 22. обавља и послове повјерене од стране Главног одбора, обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима СПС-а;
 23. доноси пословник о свом раду.

Чланови предсједништва присуствују сједницама Главног одбора.

Предсједнички колегијум

Члан 54.

Предсједнички колегијум је политички, извршни и оперативни орган СПС-а, којим руководи Предсједник СПС-а.

Чланови Предсједничког колегијума по функцији су:

 1. предсједник СПС-а;
 2. потпредсједници СПС-а;
 3. генерални секретар СПС-а;

Предсједнички колегијум:

 1. утврђује и проводи политику између двије сједнице Предсједништва СПС-а;
 2. анализира актуелну политичку ситуацију, заузима политичке ставове, брине се о континуитету политика СПС-а;
 3. води кадровску политику;
 4. усваја извјештаје о раду општинских/градских одбора и органа од којих затражи извјештаје о раду;
 5. разматра извјештаје о раду клубова посланика;
 6. изузетно, усваја одлуке из надлежности Предсједништва СПС-а, које тај орган на првој следећој сједници мора одобрити;
 7. обавља и друге послове које му повјери Предсједништво СПС-а.

Сједницама Предсједничког колегијума СПС‐а могу присуствовати и друга лица, на позив Предсједника СПС-а, без права одлучивања.

Секретаријат СПС-а

Члан 55.

Секретаријат СПС-а:

 1. припрема материјале за сједнице Конгерса, Главног одбора, Предсједништва и Предсједничког колегијума;
 2. руководи информисањем и маркетингом;
 3. припрема приједлоге докумената СПС-а;
 4. стара се о благовременом информисању чланства СПС-а;
 5. води базу података о чланству у СПС-у и издаје чланске књижице;
 6. стара се о изборном процесу унутар СПС-а;
 7. стара се о изборима расписаним на локалном и општем нивоу;
 8. подноси годишњи финансијски извјештај и предлаже финансијски план Главном одбору;
 9. стара се о извршењу одлука Главног одбора, Предсједника партије, Предсједничког колегијума и Предсједника;
 10. обавјештава регионалне, градске и општинске одборе СПС-а о одлукама Главног одбора, Предсједништва, Предсједничког колегијума и Предсједника;
 11. координише рад савјета и комисија Главног одбора;
 12. стара се о финансијском пословању СПС-а;
 13. обавља и друге послове по налогу Главног одбора, Предсједништва, Предсједничког колегијума и Предсједника партије;
 14. руководи Стручним службама и брине о благовременом и законитом пословању Стручних служби;

Рад секретаријата, Стручних служби и њихових чланова ће се регулисати правилником о раду  секретаријата који доноси предсједништво партије.

Члан 56.

Радом секретаријата руководи Генерални секретар партије који се бира послије одржаног Конгреса и конституисања Предсједништва, а на приједлог Предсједника партије.

Одлуку о именовању Генералног секретара, на мандат од четири године, доноси Предсједништво.

Предсједник СПС-а може у оправданим случајевима именовати вршиоца дужности генералног секретара СПС-а.

Статутарна комисија

Члан 57

Статутарна комисија је независан и самосталан орган СПС-а, гарант статутарности и демократског устројства СПС-а.

Статутарна комисија има до 5 чланова, од којих је један предсједнк.

Одлуку о броју чланова и избору Статутарне комисије и њеног предсједника доноси Конгрес водећи рачуна о стручним квалификацијама кандидата, те територијалној заступљености. Статутарна комисија може вршити попуну свог састава до једне трећине.

Одлуке и тумачења Статутарне комисије су коначне. На одлуке Статутарне комисије жалба се може поднијети конгресу СПС-а.

Члан 58.

Статутарна комисија:

 1. тумачи Статут и општа правна акта СПС-а. Тумачење Статута и других општих аката могу затражити сви органи СПС-а;
 2. припрема нацрт измјена и допуна Статута СПС-а и других општих аката СПС-а;
 3. прати остваривање Статута и других општих аката СПС-а, предлаже мјере за њихово остваривање, и о томе подноси извештај Конгресу СПС-а, а информацију једном годишње Главном одбору;
 4. изриче дисциплинске мјере на основу Статута и правилника о дисциплинском поступку у СПС-у;
 5. предлаже мјере за боље организовање и дјеловање СПС-а;
 6. оцјењује статутарност избора у СПС-у;
 7. рјешава жалбе на одлуке о искључењу из СПС-а и брисању из евиденције;
 8. на поднесене жалбе од стране чланова СПС-а Статутарна комисија доноси одлуку у року од 30 дана и један примјерак одлуке достављају подносиоцу жалбе;
 9. у случају да Статутарна комисија не достави одлуку подносиоцу жалбе сматраће се да је жалба позитивно ријешена;
 10. члан Статутарне комисије изузима се из поступка и нема право одлучивања ако је истовремено и предмет одлучивања.

Чланови Статутарне комисије не могу бити истовремено чланови других органа СПС-а које бира Конгрес СПС-а. Статутарна комисија подноси извјештај Конгресу СПС-а.

Надзорна комисија

Члан 59

 

Надзорна комисија је независан и самостални орган СПС-а.

Чланове Надзорне комисије и њеног предсједника бира Конгрес СПС-а.

Надзорна комисија броји до 5 чланова.

Надзорна комисија може вршити попуну до једне трећине.

Надзорна комисија контролише употребу финансијских средстава СПС-а, употребу и коришћење имовине СПС-а у цјелини, било да је власништво СПС-а или СПС њоме располаже по неком другом основу.

Надзорна комисија подноси извештај о свом раду Конгресу СПС-а.

Чланови Надзорне комисије не могу бити чланови других органа СПС-а које бира Конгрес.

Политички савјет

Члан 60.

Политички савјет је савјетодавни и политички орган Главног одбора СПС-а, који дефинише и број чланова Савјета.

Главни одбор, на приједлог предсједника СПС-а, бира чланове и предсједника Политичког савјета СПС-а између чланова и симпатизера СПС-а из реда истакнутих јавних, културних и научних радника, привредника и угледних људи из других области.

Политички савјет СПС-а:

 1. разматра стратешка питања  државног и привредног развоја, важних пројеката, одлука и иницијатива, које, у вези с тим, СПС жели да покрене;
 2. предлаже Главном одбору и Предсједнику СПС-а политичку платформу, изборне циљеве, програмска начела, те израђује стратешке и друге документе.

Почасни функционери и чланови СПС

Члан 61.

Због изузетних заслуга за формирање и континуирани рад организација и органа СПС-а, а на приједлог одговарајућих одбора и Предсједника, Предсједништво  може именовати почасне предсједнике СПС-а.

Почасни предсједници могу:

 1. учествовати у раду органа и организација СПС-а на позив предсједника одговарајућег одбора или Предсједника СПС-а, а њихова мишљења су савјетодавног карактера;
 2. отварати политичке, историјске, научне, културне и спортске манифестације;
 3. додјељивати у име одговарајућег одбора или СПС-а плакете, признања и донације.

Почасном предсједнику припада право доживотног делегата конгреса, односно градске или општинске изборне скупштине.

Главни одбор СПС-а може, на приједлог Предсједништва или Предсједника СПС-а да додијели титулу почасног члана СПС-а, домаћем или страном држављанину због његових заслуга  у области мира, науке, културе, спорта, безбједности и сл.

Главни одбор СПС-а може, на приједлог Предсједништва или Предсједника СПС-а, истакнутом појединцу или групи додијелити признање – награду за допринос у афирмацији и реализацији Програма СПС-а.

Врсту признања – награде, као и начин додјеле, својом одлуком утврђује Главни одбор СПС-а.

ОДЛУЧИВАЊЕ И ИЗБОРИ

Члан 62.

Органи СПС-а пуноважно раде уколико је на сједницама присутно више од половине њихових чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, уколико Статутом за поједине одлуке није одређена посебна већина.

Гласање се врши са „ЗА“ или „ ПРОТИВ“.

Члан 63.

Избори у СПС-у спроводе се сваке четврте године.

Избори у СПС-у врше се гласањем за предложене кандидате.

Одлуку о спровођењу избора у СПС-у доноси Главни одбор СПС-а.

Члан 64.

Чланови органа и руководства СПС-а у општини и граду бирају се у складу с Правилником о изборима.

Члан 65.

У органима СПС-а на свим нивоима организовања мора бити најмање 20% одсто млађих од 30 година  и најмање 20% одсто жена.

Ако у органе СПС-а на свим нивоима организовања не буде изабрано најмање 20% одсто чланова млађих од 30 година и 20% одсто из редова жена, одговарајући орган СПС-а ће на приједлог одговарајућих органа Форума младих и Форума жена извршити кооптирање у свој састав до потребног броја.

Састав органа СПС-а изражава, у одговарајућој мјери, социјалну структуру чланства.

Члан 66.

Чланови Главног, регионалног, градског, општинско/градског и мјесног одбора, чланови Статутарне и Надзорне комисије и других органа СПС-а обавезни су присуствовати сједницама и активно учествовати у доношењу одлука.

Члановима  одбора, комисија и органа који три пута неоправдано изостану са сједнице у мандату престаје мандат и на њихово мјесто биће изабрани други чланови СПС-а.

Члан 67.

Рад органа и организација СПС-а у правилу је јаван.

Органи СПС-а одлучују о обавјештавању јавности о свом раду.

СПС може да оснује свој електронски медиј и друге публикације.

ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 68.

Посебни облици организовања унутар СПС-а су Форум младих, Форум жена и Форум пензионера. Ови облици организовања нису самостални већ представљају интегрални дио политичке организације СПС-а, а за циљеве имају заштиту права жена, младих и пензионера.

Форум младих

Члан 69.

Форум младих је посебан облик организовања и дјеловања СПС-а. Форум младих чине чланови СПС-а до навршене 30. године старости. Предсједници Форума младих су по функцији чланови одговарајућих органа СПС-а.

Организација и дјеловање Форума младих уређују се правилником који доноси Главни одбор СПС-а.

Документи и одлуке Форума младих подлијежу обавезној сагласности Предсједника СПС-а.

Избори у Форуму младих одржавају се послије унутарпартијских избора, а најкасније у року од 60 дана.

Општинске/градске организације СПС-а дужне су да подстичу и оснивају Форуме младих у локалним заједницама.

Форум жена

Члан 70.

Форум жена је посебан облик организовања и дјеловања СПС-а који ради на афирмацији и заштити права жена, породице и равноправности полова.

Форум жена бави се положајем и правима жена у друштву и остваривањем права жена у складу са европским стандардима и конвенцијама.

Предсједнице Форума жена су по функцији чланице одговарајућих органа СПС-а.

Документи и одлуке Форума жена подлијежу обавезној сагласности Предсједника СПС-а.

Организација и дјеловање Форума жена уређује се правилником који доноси Главни одбор СПС- а.

Избори у Форуму жена одржавају се послије унутарпартијских избора, а најкасније у року од 60 дана.

Општинске/градске организације СПС-а дужне су да подстичу и оснивају Форуме жена у локалним заједницама.

Савјет пензионера

Члан 71.

Савјет пензионера је посебан облик организовања и дјеловања СПС-а који ради на афирмацији и заштити права пензионера.

Документи и одлуке Савјет пензионера подлијежу обавезној сагласности Предсједника СПС-а.

Организација и дјеловање Савјета пензионера уређује се правилником који доноси Главни одбор СПС- а.

Избори у Савјету пензионера одржавају се послије унутарпартијских избора, а најкасније у року од 60 дана.

Општинским/градским организацијама СПС-а препоручује се да подстичу и оснивају Савјете пензионера у локалним заједницама.

Организовање рада СПС-а у иностранству

Члан 72.

Поштујући законодавство других земаља, СПС може формирати своје организације изван БиХ, ради окупљања чланова и симпатизера међу грађанима који живе и раде у иностранству.

Сарадња са организацијама партија социјалистичке провинцијенције изван БиХ уредиће  се упутством Предсједништва.

Организације СПС-а формиране изван БиХ директно су везане за Предсједништво.

НАЧИН СТИЦАЊА, КОРИШЋЕЊА И РАСПОЛАГАЊА СРЕДСТВИМА

Члан 73.

Приходи СПС-а су: чланарина, стратешке чланарине, добровољни новчани прилози, поклони, приходи од привредних дјелатности, маркетинга, пропаганде и друго.

Члан 74.

Имовину СПС-а чини сва покретна и непокретна имовина коју из властитих и других извора остваре органи СПС-а на свим нивоима организовања.

Цјелокупна имовина СПС-а, покретна, непокретна и новчана средства, је недјељива и њом располаже и управља Предсједништво СПС-а.

Појединачне исплате и задужења одобрава Предсједник СПС-а.

УДРУЖИВАЊЕ У САВЕЗЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 75.

СПС се може удруживати у савезе са другим партијама, удружењима и сличним организацијама.

СПС може потписивати споразуме о сарадњи са другим политичким партијама у земљи и иностранству.

СПС-у се могу прикључити друге партије, удружења и сличне организације, под условом да прихвате Програм, Статут и политику СПС-а.

СПС може постати члан међународних политичких организација.

Предсједник СПС-а је овлашћен да у име СПС-а потписује релевантне споразуме и уговоре у смислу ставова 1. до 3. овог члана.

ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 76.

Конгрес доноси одлуку о промјени имена и престанку рада Социјалистичке партије Српске.

СПС престаје са радом:

 1. ако је СПС-у забрањен рад због разлога предвиђених законом;
 2. одлуком Конгреса СПС-а, или одлуком Главног одбора СПС-а у случају немогућности састајања Конгреса.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПОСЛАНИЧКИХ И ОДБОРНИЧКИХ КЛУБОВА

Члан 77.

Посланици СПС-а, изабрани са изборне листе СПС-а у Народну скупштину Републике Српске, Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине, Парламентарну скупштину Федерације Босне и Херцеговине, скупштине кантона и скупштине општина или градова у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине, обавезно се организују (укључују) у посланички  односно одборнички клуб СПС-а. Сљедеће одредбе се односе на посланичке и одборничке клубове и групе СПС-а, као и на појединачне посланике и одборнике изабране са листе СПС-а.

Чланови посланичког, односно одборничког клуба социјалиста Српске, могу бити и посланици и одборници који нису били на листама СПС-а, под условом да прихвате одредбе овог Статута, а да се са тим сагласи Предсједништво СПС-а или Предсједништво локалне организације СПС-а.

Посланички, односно одборнички клубови СПС-а, расправљају о свим питањима која су на дневном реду скупштине, заузимају ставове и покрећу иницијативе, водећи рачуна да њихове одлуке и гласање буду у складу с Програмом СПС-а и усвојеним ставовима Главног одбора СПС-а.

Чак ни у случају изузетних околности посланички и одборнички клубови СПС-а не могу поступати супротно одредбама претходног става нити на било који начин обавезати СПС без њеног пристанка.

Сваки изабрани представник СПС-а (посланик, одборник, министар и друго) подлијеже обавезама активисте у својој мјесној и општинској/градској организацији, као и свим другим обавезама које произилазе из његове парламентарне активности и његовог гласања у парламенту (Републици Српској, Босни и Херцеговини, кантону, општини, граду).

Чланови посланичког, односно одборничког клуба у Народној скупштини Републике Српске, Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, Парламентарној скупштини Федерације БиХ, кантону, општини или граду обавезно прихватају Пословник СПС-а и понашају се у складу са партијском политиком.

Чланови посланичког, односно одборничког клуба СПС-а, у свим околностима морају да поштују правило јединственог гласања свог клуба или групе. У случају повреде овог правила надлежни орган СПС-а ће их искључити из Социјалистичке партије Српске.

Чланови посланичког, односно одборничког клуба СПС-а су обавезни да присуствују састанцима посланичког, односно одборничког клуба и сједницама скупштина, односно вијећа којима припадају.

Посланички клубови, на приједлог Пресједника СПС-а бирају предсједника, замјеника предсједника и секретара посланичког клуба.

Одборнички клубови на приједлог Предсједништва  општинског/градског одбора бирају предсједника, замјеника предсједника и секретара одборничког клуба.

Предсједник и потпредсједници СПС-а, учествују у раду посланичких клубова.

Предсједник и потпредсједници општинског/градског одбора СПС-а учествују у раду одборничког клуба, а по потреби у раду одборничког клуба учествују и други чланови Предсједништва општинског/градског одбора СПС-а.

Члан 78.

Предсједник СПС-а и предсједник посланичког клуба могу сазвати заједничку сједницу Главног одбора или Предсједништва и посланичког клуба СПС-а, а предсједник општинског/градског одбора СПС-а заједничку сједницу општинског/градског одбора или предсједништва општинског/градског одбора и одборничког клуба СПС-а ради усаглашавања политика и наступа посланичког, односно одборничког клуба у Народној скупштини Републике Српске, Парламентарној скупштини Босне и Херцеговинеи ФБиХ, скупштинама кантона, општина, односно градова.

Члан 79.

Чланови СПС-а изабрани у органе законодавне и извршне власти у општинама, ентитету и Босни и Херцеговини дужни су да плаћају мјесечну стратешку чланарину у корист СПС-а у износу који утврди Главни одбор СПС-а.

Према упутству Главног одбора Секретаријат сачињава листу чланова који плаћају партијску стратешку чланарину и о томе писмено обавјештава чланове преко надлежних одбора.

Средства прикупљена по основу стратешке чланарине уплаћују се на рачун СПС-а за изборни фонд и не могу се користити у друге сврхе.

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 80.

Измјене и допуне овог статута су у надлежности Конгреса СПС-а.

Да би приједлог за измјене и допуне Статута могао бити поднесен на Конгресу, исти мора бити упућен општинским/градским организацијама СПС-а на разматрање најмање петнаест дана прије одржавања Конгреса.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 81.

Статут ступа на снагу даном доношења.

Све организације и органи СПС-а дужни су своју организацију ускладити са одредбама овог Статута у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог Статута.

За све што није дефинисано овим статутом примјењују се одредбе Закона о политичким организацијама („Службени гласник Републике Српске број 15/96 и 17/02“) као и други важећи закони и прописи.