Главни одбор

Главни одбор је највиши орган СПС-а између два Конгреса. Главни одбор броји до 101 члана, од којих 83 бира Конгрес. У Главни одбор чланови се могу кооптирати.

Конгрес ће настојати да приликом избора Главног одбора општинске/градске организације СПС-а буду сразмјерно заступљене.

Мандат чланова Главног одбора траје четири године.

Радом Главног одбора СПС-а руководи предсједник СПС-а, а Главни одбор:

 1. спроводи одлуке Kонгреса;
 2. утврђује приједлог Програма и Статута СПС-а, као и њихове измјене и допуне;
 3. дефинише, у складу са одлукама Конгреса, политике СПС-а између два Kонгреса;
 4. усклађује Статут СПС-а са законским прописима између два Конгреса, када то законски прописи налажу;
 5. усваја финансијски план и финанасијски извјештај;
 6. утврђује број, бира и разрјешава чланове Предсједништва СПС-а на приједлог Предсједника СПС-а;
 7. бира и разрјешава потпредсједникe СПС-а на приједлог предсједника СПС-а;
 8. верификује листе кандидата за посланике;
 9. образује стална и повремена радна тијела са конкретним задацима;
 10. на приједлог Предсједника СПС-а бира и разрјешава предсједника и чланове Политичког савјета;
 11. разматра и прима к знању извештај Надзорне комисије о контроли финансијског пословања;
 12. усваја изборни програм СПС-а, именује изборни штаб СПС-а и анализира резултате избора;
 13. утврђује облике сарадње СПС-а с другим партијама, доноси одлуку о учлањивању СПС у међународне организације, доноси одлуку о удруживању СПС у шире политичке савезе у земљи и иностранству;
 14. организује политичко и стручно усавршавање чланова и функционера и савјетовања ради консултовања о питањима од посебне важности за дјеловање СПС-а;
 15. утврђује чланарину СПС-а на приједлог Предсједништва;
 16. доноси пословник којим ближе регулише начин рада Главног одбора и задужења његових чланова, доноси правилник о организовању и раду организација СПС-а, доноси правилник о формирању организација СПС-а у иностранству;
 17. доноси одлуку о спровођењу избора у СПС-у, доноси правилник о изборима у СПС-у;
 18. доноси правилник о дисциплинском поступку;
 19. усваја знак и логотип СПС-а на приједлог Предсједништва;
 20. врши и друге послове утврђене Статутом и Пословником.
  Главни одбор састаје се најмање два пута годишње.

Предсједници општинских и градских одбора СПС-а који немају представнике у Главном одбору, биће позивани на сједнице Главног одбора, без права одлучивања.